ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Horváth és Lukács Lovas Club
Általános Szerződési Feltételek


I. Bevezető rendelkezések


I.I. A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Horváth és Lukács Lovas Club (székhely: 9491 Hidegség, Ilona Major 067/2. hrsz., adószáma: 18538902-1-08, képviseli: Horváth Ágnes megbízott ügyvezető) mint kedvezményezett (továbbiakban Kedvezményezett) és a Kedvezményezett által tulajdonolt és szerkesztett donate.horvath-lukacs.com honlapot és a lovas club működését és céljait saját vagyonuk rovására pénzbeli adománnyal támogató (továbbiakban Adomány vagy Adományok) természetes vagy jogi személyek (továbbiakban Adományozók) közötti kapcsolatot szabályozzák (Kedvezményezett és Adományozó a továbbiakban együttesen Felek).


I.II. A Kedvezményezett célja, hogy a beérkezett támogatások teljes egészét ló és lovas tehetségek támogatására fordítja. A kedvezményezett célul tűzte ki, hogy javítsa a színvonalas, minőségi sporthoz való hozzáférést és elősegítsük az ennek megfelelő tudás biztosítását a különböző résztvevők és érintettek között.

Kezdeményezésükkel a kedvezményezett ellensúlyozni kíván a lovassport rohamosan emelkedő költségeinek és növelni kívánja a lovassport vonzerejét. Így a kedvezményezett célja továbbá, hogy minél több lónak és lovasnak (lovas párosnak) tudja felajánlani a szükséges mértékű erőforrásokat, hogy elindulhassanak fejlődésük útján és kiaknázzák valódi, teljes potenciáljukat.

Továbbá Kedvezményezett a beérkezett adományokból díjlovas ösztöndíjakat hoz létre és ingyenes minőségi díjlovas tehetséggondozó kurzusokat és programokat bonyolít le a támogatások mértékének függvényében évente több alkalommal.


I.III. A Kedvezményezett az Adományok gyűjtésére weboldalt hozott létre és tart fenn a következő URL címen: donate.horvath-lukacs.com (továbbiakban Honlap). A Adományok és Támogatások fogadásának megvalósításában a III.IV. pontban feltűntetett külsős technológiai és pénzügyi szolgáltató működik közre, így a Kedvezményezett bankkártya- és bankszámla adatokat nem gyűjt.


I.IV. Támogatások a Honlapon kívül is nyújthatók például közvetlen banki átutalással, vagy bármilyen egyéb módon, amiben a Felek megállapodnak. A Kedvezményzett az egyéb típusú adományok nyújtásával kapcsolatos megkereséseket a következő email címre várja: agi@horvath-lukacs.hu.


II. A szerződés létrejötte
II.I. A jelen általános szerződési feltételeket elfogadva és a támogatási szerződés keretében az Adományozó az adományozási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona rovására pénzbeli támogatást teljesít a Kedvezményezett által fentebb megjelölt célkitűzés elérése érdekében.


II.II. A teljesítéssel az Adományozó kijelenti, hogy cselekvő képességében nem korlátozott természetes vagy jogi személy, illetve amennyiben cselekvőképessége bármilyen okból mégis korlátozott, úgy a korlátozás nem érinti az Adomány teljesítésének lehetőségét, vagy a korlátozás fennállására tekintettel szükséges hozzájárulással, jóváhagyással az Adományozó rendelkezik.


II.III. A Honlapon a támogatási folyamat és online fizetési procedúra során az Adományozó által olvashatóvá válik a jelen ÁSZF és Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatója; az Adományozó általi elfogadást követően az eseti támogatási szerződés az Adományozó és a Kedvezményezett közt létrejön és az Adomány a Kedvezményezett által elfogadottnak minősül.


II.IV. Az I.IV. szerint esetekben Adományozó a Adomány elküldésével elfogadja jelen ÁSZF-et és a Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatóját és így Felek között létrejön az eseti támogatási szerződés, az Adomány a Kedvezményezett által elfogadottnak minősül, kivéve, ha a hivatkozott pont szerint a Felek egyedi megállapodására van szükség.


III. A szerződés tárgya és tartalma


III.I. Az Adomány nyújtásának célja, hogy segítséget nyújtson Kedvezményezettnek, a fentebb részletezett célkitűzése megvalósításához.


III.II. A Kedvezményezettet a Honlapon feltűntetett automatikusan felkínált lehetőségeken kívül, bármilyen összegű adománnyal lehet támogatni, akár egyszeri vagy több alkalommal.


III.III. A Kedvezményezett vállalja, hogy az Adományozót – amennyiben az Adományozó Kedvezményezett ilyen tárgyú hírlevelére feliratkozik – tájékoztatja a Támogatások összesített felhasználásáról. A Kedvezményezett emellett naptári évenként legalább egyszer nyilvános beszámolót közöl működéséről, különös tekintettel a Adományok felhasználására.


III.IV. Fizetési módok


III.IV.a, Az Adomány teljesíthető a Honlapba integrált Stripe, Inc. , 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA szolgáltatása segítségével.


Amennyiben az Adomány az Stripe, Inc. -n keresztül valósul meg, úgy Adományozó tudomásul veszi, hogy a Horváth és Lukács Lovas Klub (székhely: H-9491 Hidegség Ilona Major 067/2. hrsz.) Adatkezelő által a https://donate.horvath-lukacs.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a Stripe, Inc., mint adatfeldolgozó részére.


Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: keresztnév, vagy ehelyett becenév (amelyik adatot a Támogató megadta), vezetéknév, e-mail cím, támogatási összeg. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe, Inc. Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: https://stripe.com/en-hu/privacy-center/legal#contact-us).


III.IV.b, Az Adománynyújtás megvalósulhat közvetlen banki átutalással is.


III.IV.c, Adomány nyújtása megvalósulhat a jelen ÁSZF-ben nem részletezett módon is, ilyen esetben Támogató és Kedvezményezett külön megállapodása az irányadó.


IV. Az adomány jogi jellege


IV.I. Az Adomány nem minősül közérdekű adománynak.


IV.II. Az Támogatás teljesítése nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség a Kedvezményezettet nem terheli.


V. Adatkezelés, adatbiztonság


V.I. Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket a Honlapon feltűntetett Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.


VI. A támogatási szerződés megszűnése és megszüntetése.


VI.I. A támogatási szerződés annak teljesítésével megszűnik egyszeri, alkalmi támogatás esetén.


VI.I. a, Rendszeresen nyújtott Adományok esetén a Felek támogatási szerződése határozatlan idejű, de a támogatási szerződést Adományozó bármikor, azonnali hatállyal és indokolás nélkül megszüntetheti a jövőre nézve, a támogatási szerződés létrejöttekor kapott elektronikus levélben megjelölt link megnyitásával a “lemondom” gombra kattintva ill. a Kedvezményzett felé indított közvetlen email-es vagy postai úton eljuttatott megkeresés által. A már teljesített Adomány tekintetében elállási jog ilyenkor nem gyakorolható.


VI.II. Kedvezményezett fenntartja jelen ÁSZF módosításának jogát a célkitűzés sérelme nélkül. Az esetleges módosításokról Kedvezményezett a Honlapon tájékoztatja az Adományozót.


VII. Lemondás az adomány visszakövetelési jogáról


VII.I. Adományozó az Adomány teljesítésével kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond az Adomány bármilyen jogcímen való visszakövetelésének lehetőségéről.


VIII. Adattovábbítási nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy a Horváth és Lukács Lovas Klub (székhely: H-9491 Hidegség Ilona Major 067/2. hrsz., adószám: 18538902-1-08, képviseli: Horváth Ágnes megbízott ügyvezető) az Adatkezelő által a https://donate.horvath-lukacs.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Stripe, Inc., mint adatfeldolgozó részére.


Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, választott fizetési lehetőség és összeg. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe, Inc. Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: https://stripe.com/en-hu/privacy-center/legal#contact-us).


IX. Ismétlődő Fizetések
Az ismétlődő bankkártyás fizetés (havi rendszereséggel indítható adomány lehetőségének kiválasztása esetén) egy, a Stripe, Inc. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Támogató által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb adományokat lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.


Az ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen weboldalon (https://donate.horvath-lukacs.com) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kezvezményzett által kezdeményezve történjenek.


A kiválasztott összeget havonta egyszer, maximum 2 éven keresztül vonja le a Horváth és Lukács Lovas Klub javára a Stripe, Inc. rendszerén keresztül. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.


A Kedvezményzett által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kedvezményzett felel, Kedvezményzett fizetési szolgáltatójával ( Stripe, Inc.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.


X. Záró rendelkezés


X.I. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni.
Hidegség,
2021.december 01.
Horváth és Lukács Lovas Club
Kedvezményezett