Adatvédelmi Tájékoztató

Horváth És Lukács Lovas Club

Adatvédelmi Tájékoztató

 

Az Adatkezelési Tájékoztató Célja

 A Horváth És Lukács Lovas Club (9491 Hidegség Ilona Major 067/2. Hrsz., A Továbbiakban,  Adatkezelő) Mint Adatkezelő, Magára Nézve Kötelezőnek Ismeri El Jelen Jogi Közlemény Tartalmát. Kötelezettséget Vállal Arra, Hogy Tevékenységével Kapcsolatos Minden Adatkezelés Megfelel A Jelen Szabályzatban És A Hatályos Nemzeti Jogszabályokban, Valamint Az Európai Unió Jogi Aktusaiban Meghatározott Elvárásoknak. Az Adatkezelő Adatkezeléseivel Kapcsolatosan Felmerülő Adatvédelmi Irányelvek Folyamatosan Elérhetők A Https://Donate.Horvath-Lukacs.Com/Adatvedelem/ Címen.

 

Az Adatkezelő Fenntartja Magának A Jogot Jelen Tájékoztató Bármikori Megváltoztatására. Természetesen Az Esetleges Változásokról Kellő Időben Értesíti Közönségét.

Amennyiben Kérdése Lenne Jelen Közleményünkhöz Kapcsolódóan, Kérjük, Írja Meg Nekünk Emailben.

 

Az Adatkezelő Elkötelezett Tagjai, Támogatói És Partnerei Személyes Adatainak Védelmében, Kiemelten Fontosnak Tartja Tagjai, Támogatói És Partnerei Információs Önrendelkezési Jogának Tiszteletben Tartását. Az Adatkezelő A Személyes Adatokat Bizalmasan Kezeli, És Megtesz Minden Olyan Biztonsági, Technikai És Szervezési Intézkedést, Mely Az Adatok Biztonságát Garantálja.

 

Kérjük, Hogy Weboldalunk Használata Előtt Szíveskedjen Elolvasni A Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, Mely Közérthető Módon Tartalmazza, Miként Kezeljük Személyes Adatait!  Az Adatvédelmi Nyilatkozatban Az Adatkezelő Egyértelműen És Részletesen Tájékoztatja Az Érintetteket Az Adatok Kezelésével Kapcsolatos Minden Fontos Tényről.

 

Az Ön Személyes Adatainak Védelme Egyesületünk Szíve Ügye. Az Adatok Feldolgozása És Kezelése Kizárólag A Törvényi Meghatározások És Szabályzások Alapján Történnek. Az Egyesület Kötelezettséget Vállal Arra, Hogy Tevékenységével Kapcsolatos Minden Adatkezelés Megfelel A Jelen Tájékoztatóban És A Hatályos Jogszabályokban Meghatározott Elvárásoknak. Az Egyesület Fenntartja Magának A Jogot Jelen Tájékoztató Bármely Időpontban Történő Egyoldalú Megváltoztatására. A Felhasználó Következő Belépéssel Elfogadja A Tájékoztató Mindenkor Hatályos Rendelkezéseit, Ezen Túlmenően Az Egyes Felhasználók Beleegyezésének Kikérésére Nincs Szükség.

 

(A Természetes Személyeknek A Személyes Adatok Kezelése Tekintetében Történő Védelméről És Az Ilyen Adatok Szabad Áramlásáról, Valamint A 95/46/EK Rendelet Hatályon Kívül Helyezéséről Szóló Az Európai Parlament És A Tanács 2016. Április 27-I (EU) 2016/679 Rendelet, A Továbbiakban: GDPR)

A Következőkben Tájékoztatjuk A Honlaplátogatókat Az Adatvédelmi Szempontjainkról, A Honlap Keretein Belül Történő Adatfeldolgozásról És A Szorosan Kapcsolódó Adatvédelmi Információkról:

Az Adatkezelő Az Alábbiakban Ismerteti Adatkezelési Gyakorlatát.

 

Az Adatkezelő Adatai

Amennyiben Megkeresné Egyesületünket, A Következő Elérhetőségeken Léphet Kapcsolatba Az Adatkezelővel. Az Adatkezelő Minden Hozzá Beérkezett E-Mailt A Megadott Személyes Adatokkal Együtt Az Adatközléstől Számított Legfeljebb 4 Év Elteltével Töröl.

 

Név: Horváth És Lukács Lovas Club

Székhely: H-9491 Hidegség Ilona Major 067/2. Hrsz.

Adószám: 18538902-1-08

Képviseli: Horváth Ágnes Megbízott Ügyvezető

Telefonszám:  0036 30 26 73 832

E-Mail: Agi@Horvath-Lukacs.Hu

 

Fogalmak

 • „Személyes Adat”: Azonosított Vagy Azonosítható Természetes Személyre („Érintett”) Vonatkozó Bármely Információ; Azonosítható Az A Természetes Személy, Aki Közvetlen Vagy Közvetett Módon, Különösen Valamely Azonosító, Például Név, Szám, Helymeghatározó Adat, Online Azonosító Vagy A Természetes Személy Testi, Fiziológiai, Genetikai, Szellemi, Gazdasági, Kulturális Vagy Szociális Azonosságára Vonatkozó Egy Vagy Több Tényező Alapján Azonosítható;
 • „Adatkezelés”: A Személyes Adatokon Vagy Adatállományokon Automatizált Vagy Nem Automatizált Módon Végzett Bármely Művelet Vagy Műveletek Összessége, Így A Gyűjtés, Rögzítés, Rendszerezés, Tagolás, Tárolás, Átalakítás Vagy Megváltoztatás, Lekérdezés, Betekintés, Felhasználás, Közlés, Továbbítás, Terjesztés Vagy Egyéb Módon Történő Hozzáférhetővé Tétel Útján, Összehangolás Vagy Összekapcsolás, Korlátozás, Törlés, Illetve Megsemmisítés;
 • „Az Adatkezelés Korlátozása”: A Tárolt Személyes Adatok Megjelölése Jövőbeli Kezelésük Korlátozása Céljából;
 • „Adatkezelő”: Az A Természetes Vagy Jogi Személy, Közhatalmi Szerv, Ügynökség Vagy Bármely Egyéb Szerv, Amely A Személyes Adatok Kezelésének Céljait És Eszközeit Önállóan Vagy Másokkal Együtt Meghatározza; Ha Az Adatkezelés Céljait És Eszközeit Az Uniós Vagy A Tagállami Jog Határozza Meg, Az Adatkezelőt Vagy Az Adatkezelő Kijelölésére Vonatkozó Különös Szempontokat Az Uniós Vagy A Tagállami Jog Is Meghatározhatja;
 • „Adatfeldolgozó”: Az A Természetes Vagy Jogi Személy, Közhatalmi Szerv, Ügynökség Vagy Bármely Egyéb Szerv, Amely Az Adatkezelő Nevében Személyes Adatokat Kezel;
 • „Az Adatkezelés Korlátozása”: A Tárolt Személyes Adatok Megjelölése Jövőbeli Kezelésük Korlátozása Céljából;
 • „Az Érintett Hozzájárulása”: Az Érintett Akaratának Önkéntes, Konkrét És Megfelelő Tájékoztatáson Alapuló És Egyértelmű Kinyilvánítása, Amellyel Az Érintett Nyilatkozat Vagy A Megerősítést Félreérthetetlenül Kifejező Cselekedet Útján Jelzi, Hogy Beleegyezését Adja Az Őt Érintő Személyes Adatok Kezeléséhez;
 • „Adatvédelmi Incidens”: A Biztonság Olyan Sérülése, Amely A Továbbított, Tárolt Vagy Más Módon Kezelt Személyes Adatok Véletlen Vagy Jogellenes Megsemmisítését, Elvesztését, Megváltoztatását, Jogosulatlan Közlését Vagy Az Azokhoz Való Jogosulatlan Hozzáférést Eredményezi.

A Személyes Adatok Kezelésére Vonatkozó Alapelvek 

 

-„Célhoz Kötöttség”: A Személyes Adatok Gyűjtése Csak Meghatározott, Egyértelmű És Jogszerű Célból Történhet Meg;

-„Jogszerűség, Tisztességes Eljárás És Átláthatóság”: A Személyes Adatok Kezelését Jogszerűen És Tisztességesen, Valamint Az Érintett Számára Átlátható Módon Kell Végezni;

-„Adattakarékosság”: Az Adatkezelés Céljai Szempontjából Megfelelőek És Relevánsak Kell, Hogy Legyenek, És A Szükséges Re Kell Korlátozódniuk;

-„Pontosság”: A Kezelt Személyes Adatoknak Pontosnak És Szükség Esetén Naprakészeknek Kell Lenniük;

 

Az Egyesület Az Adatkezelése Során A Fentiekben Részletesen Definiált Alapelvek Mentén, A Jóhiszeműség, A Tisztesség És A Transzparencia Követelményeinek Megfelelően Jár El.

 

Az Egyesület Csak És Kizárólag Jogszabályban Meghatározott, Vagy A Jelen Szabályzat Személyi Hatálya Alá Tartozó Természetes Személyek Által Megadott Személyes Adatokat Kezeli. Az Egyesület Által Kezelt Személyes Adatok Köre Teljes Mértékben Arányban Áll Az Adatkezelés Céljával, Azon Semmi Esetre Sem Terjeszkedik Túl.

 

Technikai Adatok

 

Az Adatkezelő A Személyes Adatok Kezeléséhez A Szolgáltatás Nyújtása Során Alkalmazott Informatikai Eszközöket Úgy Választja Meg És Üzemelteti, Hogy A Kezelt Adat:

 • Az Arra Feljogosítottak Számára Hozzáférhető (Rendelkezésre Állás);
 • Hitelessége És Hitelesítése Biztosított (Adatkezelés Hitelessége);
 • Változatlansága Igazolható (Adatintegritás);
 • A Jogosulatlan Hozzáférés Ellen Védett (Adat Bizalmassága) Legyen.

 

Az Adatkezelő Az Adatokat Megfelelő Intézkedésekkel Védi A Jogosulatlan Hozzáférés, Megváltoztatás, Továbbítás, Nyilvánosságra Hozatal, Törlés Vagy Megsemmisítés, Valamint A Véletlen Megsemmisülés Ellen.

 

Az Adatkezelő Olyan Műszaki, Szervezési És Szervezeti Intézkedésekkel Gondoskodik Az Adatkezelés Biztonságának Védelméről, Amely Az Adatkezeléssel Kapcsolatban Jelentkező Kockázatoknak Megfelelő Védelmi Szintet Nyújt.

 

Az Adatkezelő Az Adatkezelés Során Megőrzi

 • A Titkosságot: Megvédi Az Információt, Hogy Csak Az Férhessen Hozzá, Aki Erre Jogosult;
 • A Sértetlenséget: Megvédi Az Információnak És A Feldolgozás Módszerének A Pontosságát És Teljességét;
 • A Rendelkezésre Állást: Gondoskodik Arról, Hogy Amikor A Jogosult Használónak Szüksége Van Rá, Valóban Hozzá Tudjon Férni A Kívánt Információhoz, És Rendelkezésre Álljanak Az Ezzel Kapcsolatos Eszközök.

 

Cookie-K (Sütik)

 

Az Adatkezelő A Honlap Látogatása Során Úgynevezett Cookie-Kat (Sütiket) Használ. A Cookie Betűből És Számokból Álló Információcsomag, Amit Honlapunk Az Ön Böngészőjének Küld El Azzal A Céllal, Hogy Elmentse Bizonyos Beállításait, Megismerje Böngészőjét, Megkönnyítse A Honlapunk Használatát És Közreműködik Abban, Hogy Néhány Releváns, Statisztikai Jellegű Információt Gyűjtsünk A Látogatóinkról. A Cookie-K (Sütik) Nem Tartalmaznak Személyes Információkat, És Nem Alkalmasak Az Egyéni Felhasználó Azonosítására. A Cookie-K (Sütik) Gyakran Olyan Egyéni Azonosítót Tartalmaznak – Egy Titkos, Véletlenül Generált Számsort – Amelyet Az Ön Eszköze Tárol. Néhány Cookie (Süti) A Honlap Bezárása Után Megszűnik, Néhány Pedig Hosszabb Időre Tárolásra Kerül Számítógépén, Viszont Semminemű Károsodást Nem Okoznak.

 

Amennyiben Ön Nem Szeretné, Hogy A Sütik Alkalmazásra Kerüljenek, Önnek Lehetősége Van A Böngészőjét Úgy Beállítani, H Önt Sütik Használatáról Minden Egyes Alkalommal Informálja És Csak Kiválasztott Esetekben Engedélyezze.

Ezen Cookies Funkció Deaktiválásával Elképzelhető, Hogy Honlapunk Funkcionalitása Csökken, Egyes Elemek Korlátozódnak.  

A Sütik Feladata

 • Információkat Gyűjtenek A Látogatókról És Eszközeikről;
 • Megjegyzik A Látogatók Egyéni Beállításait, Amelyek Felhasználásra Kerül(Het)Nek Pl. Online Tranzakciók Igénybevételekor, Így Nem Kell Újra Begépelni Őket;
 • Megkönnyítik A Weboldal Használatát;
 • Minőségi Felhasználói Élményt Biztosítanak.

 

A Testre Szabott Kiszolgálás Érdekében A Felhasználó Számítógépén Kis Adatcsomagot, Ún. Sütit (Cookie) Helyez El És A Későbbi Látogatás Során Olvas Vissza. Ha A Böngésző Visszaküld Egy Korábban Elmentett Sütit, A Sütit Kezelő Szolgáltatónak Lehetősége Van Összekapcsolni A Felhasználó Aktuális Látogatását A Korábbiakkal, De Kizárólag A Saját Tartalma Tekintetében.

 

Az Adatkezelés Időtartama

Az Adott Cookie Adattárolási Időtartama, Bővebb Információ Elérhető Itt:

 

Google Általános Cookie Tájékoztató: 

Https://Www.Google.Com/Policies/Technologies/Types/

Google Analitycs Tájékoztató: Https://Developers.Google.Com/Analytics/Devguides/Collection/Analyticsjs/Cookie-Usage?Hl=Hu

Facebook Tájékoztató: Https://Www.Facebook.Com/Ads/Preferences/?Entry_product=Ad_settings_screen

 

A Cookie-K Jogszabályi Háttere És Jogalapja:

Az Adatkezelés Jogalapja A Rendelet 6. Cikk (1) Bekezdés A) Pontja Alapján Az  Ön Hozzájárulása.

A Honlap Által Használt Cookie-K Főbb Jellemzői:

A Működéshez Szigorúan Szükséges Cookie-K: Ezek A Cookie-K A Weboldal Használatához Nélkülözhetetlenek, És Lehetővé Teszik A Weboldal Alapvető Funkcióinak Használatát. Ezek Hiányába Az Oldal Számos Funkciója Nem Lesz Elérhető Az Ön Számára. Ezen Típusú Cookie-K Élettartama Kizárólag A Munkamenet Idejére Korlátozódik.

 

A Felhasználói Élmény Javítását Szolgáló Cookie-K: Ezek A Cookie-K Információkat Gyűjtenek A Felhasználó Weboldalhasználatáról, Például, Hogy Mely Oldalakat Látogatja Leggyakrabban, Vagy Milyen Hibaüzenetet Kap A Weboldalról. Ezek A Cookie-K Nem Gyűjtenek A Látogatót Azonosító Információkat, Vagyis Teljesen Általános, Névtelen Információkkal Dolgoznak. Az Ezekből Nyert Adatokat A Weboldal Teljesítményének Javítására Használjuk. Ezen Típusú Cookie-K Élettartama Kizárólag A Munkamenet Idejére Korlátozódik.

 

Harmadik Fél Által Elhelyezett Cookie-K (Analitika)

 

Google Adwords Cookie Amikor Valaki Meglátogatja Az Oldalunkat, A Látogató Cookie-Azonosítója Hozzáadódik A Remarketinglistához. A Google Cookie-Kat – Például A NID És SID Cookie-Kat – Használ A Google-Termékekben, Így Például A Google Keresésben Látható Hirdetések Testreszabásához. Az Ilyen Cookie-Kat Például Arra Használja, Hogy Megjegyezze Az Ön Legutóbbi Kereséseit, Az Egyes Hirdetők Hirdetéseivel Vagy A Keresési Eredményekkel Való Korábbi Interakcióit, Továbbá A Hirdetők Webhelyein Tett Látogatásait. Az AdWords Konverziókövetés Funkciója Cookie-Kat Használ. A Hirdetésből Eredő Értékesítések És Egyéb Konverziók Követésére Cookie-Kat Ment A Felhasználó Számítógépére, Amikor Az Adott Személy Egy Hirdetésre Kattint. A Cookie-K Néhány Gyakori Alkalmazási Módja: A Hirdetések Kiválasztása Annak Alapján, Hogy Mi A Releváns Az Adott Felhasználó Esetén, A Kampányok Teljesítményéről Szóló Jelentések Tökéletesítése, És A Felhasználó Által Már Megtekintett Hirdetések Megjelenítésének Elkerülése.

 

Google Analytics Cookie: A Google Analytics A Google Elemző Eszköze, Amely Abban Segít A Weboldalak És Alkalmazások Tulajdonosainak, Hogy Pontosabb Képet Kapjanak Látogatóik Tevékenységeiről. A Szolgáltatás Cookie-Kat Használhat, Hogy Információkat Gyűjtsön És Jelentést Készítsen A Weboldal Használatára Vonatkozó Statisztikai Adatokból Anélkül, Hogy Egyénileg Azonosítaná A Látogatókat A Google Számára. A Google Analytics Által Használt Fő Cookie A „__ga” Cookie. A Webhelyhasználati Statisztikai Adatokból Készülő Jelentések Mellett A Google Analytics – Az Előbbiekben Ismertetett Néhány Hirdetési Cookie-Val Együtt – Felhasználható Arra Is, Hogy Relevánsabb Hirdetéseket Jelenítsünk Meg A Google-Termékekben (Például A Google Keresésben) És Szerte Az Interneten.

 

Remarketing Cookiek-K: A Korábbi Látogatók Vagy Felhasználók Számára A Google Display Hálózaton Található Egyéb Webhelyeken Való Böngészés, Illetve Termékeivel Vagy Szolgáltatásaival Kapcsolatos Kifejezések Keresésekor Jelenhetnek Meg

 

Munkamenet Cookie: Ezek A Sütik A Látogató Tartózkodási Helyét, A Böngésző Nyelvét, A Fizetés Pénznemét Tárolják, Élettartamuk A Böngésző Bezárása, Vagy Maximum 2 Óra.

 

Mobil Verzió, Design Cookie: Érzékeli A Látogató Használt Eszközt, És Mobilon Átvált Teljes Nézetre. Élettartama 365 Nap.

 

Cookie Elfogadás Cookie: Az Oldalra Érkezéskor A Figyelmeztető Ablakban Elfogadja A Cookiek Tárolásáról Szóló Nyilatkozatot. Élettartama 365 Nap.

 

Facebook Social Plugin

Honlapunkon A Facebook INC., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA  Cég Által Működtetett, A Facebook.Com Címen Elérhető Social Plugins Alkalmazást Használjuk. A Facebook- Plugint A Facebook Logóról Vagy A Like-Gombról Ismerheti Fel Az Oldalunkon. A Facebook-Pluginek Áttekintését A Következő Linken Találja: Developers.Facebook.Com/Docs/Plugins.

Ha Az Oldalunkra Látogat, Akkor A Plugin Közvetlen Kapcsolatot Teremt A Böngészőjével És A Facebook-Szerverrel. A Facebook Információkat Kap Arról, Hogy Melyik IP Címről Keresték Fel Az Oldalt. Ha A Facebook Like Gombját Megnyomja, Miközben Be Van Jelentkezve A Facebook Fiókjába, Akkor Az Oldalunkon Megjelenő Tartalmakat A Facebook Profiljához Kapcsolhatja. Így A Facebook Az Oldalaink Látogatását A Felhasználói Fiókjához Rendeli.

Felhívjuk Figyelmét Arra, Hogy Mi, Az Oldalak Szolgáltatójaként Nem Ismerjük Az Átvitt Adatok Tartalmát, Valamint Azt, Hogy Ezeket A Facebook Miként Használja. Erre Vonatkozó További Információkat A Facebook Adatvédelmi Nyilatkozatában Talál.

Ha Nem Szeretné, Hogy A Facebook A Weboldalunkon Tett Látogatását A Facebook-Fiókjához Rendelje, Az Jelentkezzen Ki A Facebook-Profiljából.

A Facebook Adatkezelési Irányelveiről Az Alábbi Oldalakon Tájékozódhat:

Https://Www.Facebook.Com/Policies/Cookies/

Https://Www.Facebook.Com/About/Privacy

 

A Szolgáltató Tehát Nem Befolyásolja A Facebook A Plugin Segítségével Gyűjtött Adatok Terjedelmét, És Ezért A Felhasználókat Legjobb Tudásuk Szerint Tájékoztatja: A Plugin Integrálásával A Facebook Információt Kap Arról, Hogy A Felhasználó Megnyitotta A Kiválasztott Oldalon Az Online Kínálatot. Ha A Felhasználó Belépett A Facebookba, A Facebook A „Online-Látogatást“ Hozzárendelheti Az Ön Facebook-Fiókjához.

 

Amennyiben Egy Felhasználó Kapcsolatot Teremt A Pluginnal – Például Megnyomja A Like Gombot, Vagy Megjegyzéseket Hagy-,A Böngészőből Ezen Információkat Közvetlenül Továbbítja A Facebook Felé, Majd Ezek Ott Kerülnek Tárolásre. Abban Az Esetben Is Képes A Facebook A Felhasználó IP-Címét Elérni És Tárolni, Ha A Felhasználó Nem Regisztrált A Facebookon, A Facebook Szerint Így Csak Anonim IP-

 

Az Adatgyűjtés Célja És Terjedelme, Valamint Az Adatok Tovább Feldolgozása És Felhasználása A Facebookon Által, Valamint A Felhasználók Ezzel Kapcsolatos Magánéletének Védelméhez Kapcsolódó Jogok És Beállítási Lehetőségek Megtalálhatók A Facebook Adatvédelmi Irányelveiben: Https://Www.Facebook.Com/About/Privacy/,

 

Amennyiben A Felhasználó Regisztrált Facebook-Tag, És Nem Akarja, Hogy A Facebook Adatokat Gyűjtsön Róla Ezen Online Ajánlat Révén, És Összekapcsolja A Facebook-On Tárolt Tagadataihoz, Akkor Ki Kell Jelentkeznie A Facebookból, Mielőtt Meglátogatná A Weboldalt, És Törölnie Kell A Megfelelő Facebook Cookie-Kat. Lehetőség Van Zárolni A Facebook Social Plug-Ineket A Böngészőhöz Kapcsolt Bővítményekkel, Például A “Facebook Blokkoló” Segítségével.

 

Web-Analízis

A Weboldal A Google Inc. („Google”) Google Analytics Rendszerét Használja A Látogatottságának Elemzésére. A Google Analytics Rendszere Ún. „Cookie-Kat” – Egyszerű, Rövid, Kisméretű Szöveges Fájlokat – Tárol El Az Ön Informatikai Eszközén És Ezek Segítségével Elemzi A Weboldalunk Látogatottságát, Segítve Ezzel A Weboldalunk Fejlesztését A Felhasználói Élmény Fokozása Érdekében.

 

A „Cookie-Ban” Rögzített, Weboldal Látogatottságára Vonatkozó Adatok (A Látogatás Időpontjával És Az Ön IP Címével Együtt) A Google USA Szervereire Kerülnek Átvitelre És Letárolásra. A Google Arra Használja Ezeket Az Adatokat, Hogy Az Ön Honlap-Látogatási Szokásait Kiértékelje, Jelentéseket Állítson Össze Ezekről A XY Számára, Valamint Arra, Hogy Egyéb, A Weboldallal És Az Internet Használatával Kapcsolatos Szolgáltatásokat Nyújtson.

 

Azok A Felhasználók, Akik Nem Szeretnék, Hogy A Google Analytics Jelentést Készítsen A Látogatásukról, Telepíthetik A Google Analytics Letiltó Böngészőbővítményt. Ez A Kiegészítő Arra Utasítja A Google Analytics JavaScript-Szkriptjeit (Ga.Js, Analytics.Js, And Dc.Js), Hogy Ne Küldjenek Látogatási Információt A Google Számára. Emellett Azok A Felhasználók, Akik Telepítették A Letiltó Böngészőbővítményt, A Tartalmi Kísérletekben Sem Vesznek Részt.

 

Ha Le Szeretné Tiltani Az Analytics Webes Tevékenységét, Keresse Fel A Google Analytics Letiltó Oldalát (Http://Tools.Google.Com/Dlpage/Gaoptout), És Telepítse A Bővítményt Böngészőjéhez. A Bővítmény Telepítéséről És Eltávolításáról További Tájékoztatásért Tekintse Meg Az Adott Böngészőhöz Tartozó Súgót.

 

A Google Analytics Adatkezelési Irányelveiről Az Alábbi Oldalakon Tájékozódhat:

Https://Developers.Google.Com/Analytics/Devguides/Collection/Analyticsjs/Cookie-Usage?Hl=Hu

Https://Policies.Google.Com/Technologies/Cookies?Hl=Hu

Https://Policies.Google.Com/Technologies/Types?Hl=Hu

Https://Policies.Google.Com/Privacy?Hl=Hu

 

Az Ön IP-Címe Rögzítésre Kerül, De A Rögzítés Pillanatában Álnevesítődik. Ennek Eredményeképpen Csak Durva Lokalizáció Lehetséges. A Webes Elemző Szolgáltatóval Való Kapcsolatlétesítés Az Európai Bizottság Megfelelőségi Határozatán Alapszik (Az USA Esetében: “Privacy Shield”).

 

Az Adatfeldolgozás A GDPR Törvényi Rendelkezési Alapján Történik.  

 

Célunk A GDPR Értelmében Az Online Megjelenésünk, Kínálatunk És Honlapunk Folymatos Javítása És Fejlesztése. Mivel Felhasználóink Magánszférájának Védelme Fontos Számunkra, Ezért A Felhasználói Adatok Azonnal Álnevesítésre Kerülnek. A Felhasználói Adatok 7 Évig Tárolásra Kerülnek.

 

Hírlevélhez

 

Hírlevelünkre Való Feliratkozáshoz Szükségünk Van Egy E-Mail Címre, Melyet A Felhasználó Kifejezett Hírlevélre Való Feliratkozási Szándékával Juttat El Közvetlen Emailes Megkeresésé Útján Az Egyesület Részére. Ehhez Szükséges A Megadott E-Mail Cím Ellenőrzése, És Hozzá Kell Járulni A Hírlevél Átvételéhez. További Adatokat Megadása Nem Kitétel, De Önkéntesen Megadható. Az Adatokat Kizárólag A Hírlevél Küldésére Használják. A Hírlevélre Történő Regisztráció Során Megadott Adatokat Kizárólag Az Ön Beleegyezése Alapján Kezeljük (GDPR 6. Cikk (1) Bekezdés). A Már Megadott Beleegyezését Bármikor Visszavonhatja. A Visszavonáshoz Elegendő Egy Nem Hivatalos E-Mailes Értesítés, Vagy Leiratkozhat A Hírlevél “Leiratkozás” Linkjével. A Már Megtörtént Adatfeldolgozási Műveletek Jogszerűségét A Visszavonás Nem Érinti. Amennyiben Lejelentkezik Hírlevelünkről A Megadott Adatokat Törlésre Kerülnek.

 

Hírlevélküldő Szoftvert Üzemeltető Cég Neve:  Sendinblue GmbH

Hírlevélküldő Szoftvert Üzemeltető Cég Székhelye:  Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin

Hírlevélküldő Szoftvert Üzemeltető Cég Telefonszáma: +49 (0)30 / 311 995 10

Hírlevélküldő Szoftvert Üzemeltető Cég E-Mail Címe: Support@Sendinblue.Com

 

Az Adatfeldolgozó Az Adatkezelővel Kötött Szerződés Alapján Közreműködik A Hírlevelek Kiküldésében. Ennek Során Az Adatfeldolgozó Az Érintett Nevét És E-Mail Címét A Hírlevél Küldéshez Szükséges Mértékben Kezeli.

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő A Személyes Adatokat A Jóhiszeműség És A Tisztesség És Átláthatóság Elveinek, Valamint A Hatályos Jogszabályok És Jelen Tájékoztatóban Rendelkezéseinek Megfelelően Kezeli. Adatkezelő A Neki Megadott Személyes Adatokat Nem Ellenőrzi. A Megadott Személyes Adatok Megfelelőségéért Kizárólag Az Azt Megadó Személy Felel. Az Adatkezelő Gondoskodik A Személyes Adatok Biztonságáról, Megteszi Azokat A Technikai És Szervezési Intézkedéseket, És Kialakítja Azokat Az Eljárási Szabályokat, Amelyek Biztosítják, Hogy A Felvett, Tárolt, Illetve Kezelt Adatok Védettek Legyenek, Illetőleg Megakadályozza Azok Véletlen Elvesztését, Jogtalan Megsemmisülését, Jogosulatlan Hozzáférését, Jogosulatlan Felhasználását És Jogosulatlan Megváltoztatását, Jogosulatlan Terjesztését. E Kötelezettség Teljesítésére Az Adatkezelő Minden Olyan Harmadik Felet Felhív, Akik Részére Személyes Adatokat Továbbít.

 

Adattakarékosság

Az Adatkezelő Általi Adatkezelés Mindvégig A Cél Elérése Szempontjából Releváns És Szükséges Személyes Adatok Körére Korlátozódik, Az Adatkezelő Raktározó Jelleggel Személyes Adatot Nem Gyűjt.

 

Az Adatkezelés Célja, Módja És Jogalapja

 

Az Adatkezelő Tevékenységének Adatkezelései Önkéntes Hozzájáruláson, Illetve Törvényi Felhatalmazáson Alapulnak. Az Önkéntes Hozzájáruláson Alapuló Adatkezelések Esetében Az Érintettek E Hozzájárulásukat Az Adatkezelés Bármely Szakában Visszavonhatják.

 

Bizonyos Esetekben A Megadott Adatok Egy Körének Kezelését, Tárolását, Továbbítását Jogszabályok Teszik Kötelezővé, Melyről Külön Értesítjük Ügyfeleinket.

 

Felhívjuk Az Adatkezelő Részére Adatközlők Figyelmét, Hogy Amennyiben Nem Saját Személyes Adataikat Adják Meg, Az Adatközlő Kötelessége Az Érintett Hozzájárulásának Beszerzése.

Adatkezelési Alapelvei Összhangban Vannak Az Adatvédelemmel Kapcsolatos Hatályos Jogszabályokkal, Így Különösen Az Alábbiakkal:

 • Évi CXII. Törvény – Az Információs Önrendelkezési Jogról És Az Információ-Szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament És A Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. Április 27.) – A Természetes Személyeknek A Személyes Adatok Kezelése Tekintetében Történő Védelméről És Az Ilyen Adatok Szabad Áramlásáról, Valamint A 95/46/EK Rendelet Hatályon Kívül Helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR);
 • Évi V. Törvény – A Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • Évi C. Törvény – A Számvitelről (Számv. Tv.);
 • Évi LIII. Törvény – A Pénzmosás És Terrorizmus Finanszírozása Megelőzéséről És Megakadályozásáról (Pmt.);
 • Évi CCXXXVII. Törvény – A Hitelintézetekről És A Pénzügyi Vállalkozásokról (Hpt.).

 

Az Adatok Fizikai Tárolási Helyei

 

Személyes Adatai (Vagyis Azok Az Adatok, Amelyek Az Ön Személyével Kapcsolatba Hozhatók) A Következő Módon Kerülhetnek A Kezelésünkbe: Egyfelől Az Internetes Kapcsolat Fenntartásával Összefüggésben Az Ön Által Használt Számítógéppel, Böngészőprogrammal, Internetes Címmel, A Látogatott Oldalakkal Kapcsolatos Technikai Adatok Automatikusan Képződnek Számítógépes Rendszerünkben, Másfelől Ön Is Megadhatja Nevét, Elérhetőségét Vagy Más Adatait, Ha A Honlap Használata Során Személyes Kapcsolatba Kíván Lépni Velünk.

 

Adattovábbítás, Adatfeldogozás, Az Adatokat Megismerők Köre

Az Adatfeldolgozók Személyi Köre Szintén Változhat, De Azokat A Tárgyköröket, Melyekben Adatkezelő Adatfeldolgozót Kíván Igénybe Venni, Azokat Önkéntesen Korlátozza Az Alábbiak Szerint.

 • A Honlap Informatikai Hátterét Biztosító Szerver- És Domain-Név Szolgáltató;
 • A Honlap Informatikai Hátterét, Működését És Fejlesztését Biztosító Gazdasági Társaság, Vagy Egyéni Vállalkozó;
 • Az Elektronikus Hírlevél-Küldéshez Használt Informatikai Felület Szolgáltatója, Akinek Neve Az Elektronikus Hírlevélben Is Megjelenhet;
 • A Támogatás Teljesítésében Közreműködő On-Line Fizetési Szolgáltató: Stripe, Inc. 
 • A Támogatás Teljesítésében Közreműködő Pénzügyi Intézmény;
 • A Támogatások Számviteli Nyilvántartásában Közreműködő Számviteli, Vagy Könyvelési Szolgáltatást Nyújtó Gazdasági Társaság, Vagy Egyéni Vállalkozó;
 • Az Adatkezelő Által Esetlegesen Használt Ún. Ügyfélkapcsolatkezelési Rendszert Nyújtó Gazdasági Társaság, Vagy Egyéni Vállalkozó.
 • Az Adatkezelő Jogi Hátterét Biztosító Ügyvédi Iroda.

Az Adatkezelő Ezen A Ponton Kiemelten Fontosnak Tartja Az Érintettek Tájékoztatását Arról, Hogy Az Adatkezelő Csak És Kizárólag Olyan Fizetési Szolgáltatóval Működik Együtt, Amelynek Jogszerű Működése És Piaci Tapasztalata, Valamint Elismertsége Köztudomású, Továbbá Amely A Fizetési Tranzakciók Adatbiztonsági Követelményeit, Így Különösen Azok Titkosítását Alapkövetelményként Teljesíti.

 

Mindennek Eredményeként Az Adatkezelő Megítélése Szerint Az Érintett Fizetési Adatai Bankkártya-Használatkor A Fizetési Szolgáltatónál Biztonságban Vannak, Azok Bizalmas Kezelése Megvalósul, A Jelen Tájékoztatóban Foglalt Személyes Adatokon Kívüli Személyes Adatokat Az Adatkezelő A Fizetési Szolgáltatótól Sem Kapja Meg.

 

Az Adatkezelő – Amennyiben Ebben Jogszabály, Hatósági, Vagy Bírósági Rendelkezés Nem Korlátozza – Írásban, Vagy Legalább Elektronikus Formában Küldött Kérésre Felvilágosítást Ad Az Érintett Számára A Személyes Adataival Kapcsolatban Került Címzettek És Adatfeldolgozók Pontos Személyéről És Az Adattovábbítás Egyéb Részleteiről.

 

Az Adatfeldolgozó Az Adatkezelővel Kötött Szerződés Alapján Közreműködik A Megrendelések Nyilvántartásában. Ennek Során Az Adatfeldolgozó Az Érintett Nevét, Címét, Telefonszámát, A Rendelések Számát És Időpontját A Polgári Jogi Elévülési Időn Belül Kezeli.

 

Támogatás-Nyújtással Kapcsolatos Adatkezelés

 

A Támogatás Nyújtásakor Az Érintett Önkéntesen Vezetéknevét És Keresztnevét, Vagy Keresztneve Helyett Szintén Saját Döntése Szerint Becenevét, Elektronikus Levélcímét És A Támogatás Módját És Összegét Adja Meg Az Adatkezelő Által Készített Űrlapon. A Megadott Személyes Adatokat Az Adatkezelő Eltárolja És Továbbítja Az Érintett Által Igénybe Vett Fizetési Szolgáltató Felé, Aki A Támogatás Tényleges Teljesítését Követően, Vagy A Teljesítés Sikertelensége Esetén Tájékoztatja Adatkezelőt Arról, Hogy Az Érintett Által Vállalt Támogatást Az Érintett Ténylegesen Teljesítette-E, Ha Igen, Úgy Pontosan Milyen Összegben És Milyen Időpontban, Ha Nem, Úgy Hibakódót Kap Az Adatkezelő. A Fizetési Szolgáltató A Támogatás Leadását Követően Az Érintett Részére Email-Es Megerősítést És Tájékoztatást Küld, Melyben Az Érintetteknek Email-Címüket Egy Megerősítő Link Által Vissza Kell Igazolni. Az Online Fizetési Szolgáltató ( Stripe, Inc. , 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA, Privacy@Stripe.Com) Teljeskörű Adatvédelmi Tájékoztatója A Következő Link Alatt Érhető El: Https://Stripe.Com/En-Hu/Privacy-Center/Legal#Contact-Us).

 

Egyedi Közvetlen Banki Utalással Teljesített Támogatás Esetén Tehát Az Érintett Által Az Egyedi Banki Utalás Során Megadott Adatok Közül A Támogatást Teljesítő Személy Egyedi Banki Utalásban Megjelölt Névelőtagja, Vezetékneve És Keresztneve, Továbbá Amennyiben Megadásra Került Az Elektronikus Levélcím, Úgy Ez A Személyes Adat És Az Teljesített Támogatás Összege És A Teljesítés Időpontja Kerül Adatkezelő Által Eltárolásra. 

 

Érintett Jogai És Jogérvényesítési Lehetőségei

 

Az Adatkezelés Időtartamán Belül Önt A Rendelet Előírásai Szerint Az Alábbi Jogok Illetik Meg:

 • A Hozzájárulás Visszavonásának Joga
 • Személyes Adatokhoz És Az Adatkezeléssel Kapcsolatos Információkhoz Való Hozzáférés
 • Helyesbítéshez Való Jog
 • Adatkezelés Korlátozása,
 • Törléshez Való Jog
 • Tiltakozáshoz Való Jog
 • Hordozhatósághoz Való Jog.

 

Amennyiben Ön Jogaival Élni Kíván, Az Az Ön Azonosításával Jár Együtt, Valamint Az Adatkezelőnek Önnel Szükségszeren Kommunikálnia Kell. Ezért Az Azonosítás Érdekében Személyes Adatok Megadására Lesz Szükség (De Az Azonosítás Csak Olyan Adaton Alapulhat, Amelyet Adatkezelő Egyébként Is Kezel Önről), Valamint Az Adatkezelő Email Fiókjában Elérhetőek Lesz Az Ön Adatkezeléssel Kapcsolatos Panasza A Jelen Tájékoztatóban, A Panaszokkal Kapcsolatban Megjelölt Időtartamon Belül. Az Adatkezeléssel Kapcsolatos Panaszokat Legkésőbb 30 Napon Belül Válaszolja Meg Adatkezelő.

 

Tájékoztatáshoz Való Jog

Az Adatkezelő Megfelelő Intézkedéseket Hoz Annak Érdekében, Hogy Az Érintettek Részére A Személyes Adatok Kezelésére Vonatkozó, A GDPR 13. És A 14. Cikkben Említett Valamennyi Információt És A 15–22. És 34. Cikk Szerinti Minden Egyes Tájékoztatást Tömör, Átlátható, Érthető És Könnyen Hozzáférhető Formában, Világosan És Közérthetően Megfogalmazva Nyújtsa.

 

Az Érintett Hozzáféréshez Való Joga

 

Ön Jogosult Arra, Hogy Az Adatkezelőtől Visszajelzést Kapjon Arra Vonatkozóan, Hogy Személyes Adatainak Kezelése Folyamatban Van-E, És Ha Adatkezelés Folyamatban Van, Jogosult Arra, Hogy:

 

 • A Kezelt Személyes Adatokhoz Hozzáférést Kapjon És
 • A Következő Információkról Az Adatkezelő Tájékoztassa:
 • Az Adatkezelés Céljai;
 • Az Önről Kezelt Személyes Adatok Kategóriái;
 • Információ Azon Címzettekről Vagy Címzettek Kategóriáiról, Akikkel, Illetve Amelyekkel A Személyes Adatokat Adatkezelő Közölte Vagy Közölni Fogja;
 • A Személyes Adatok Tárolásának Tervezett Időtartama, Vagy Ha Ez Nem Lehetséges, Ezen Időtartam Meghatározásának Szempontjai;
 • Az Ön Azon Joga, Hogy Kérelmezheti Az Adatkezelőtől Az Önre Vonatkozó Személyes Adatok Helyesbítését, Törlését Vagy Kezelésének Korlátozását, És Jogos Érdeken Alapuló Adatkezelés Esetén Tiltakozhat Az Ilyen Személyes Adatok Kezelése Ellen;
 • A Felügyeleti Hatósághoz Címzett Panasz Benyújtásának Joga;
 • Ha Az Adatokat Nem Öntől Gyűjtötték Be, A Forrásukra Vonatkozó Minden Elérhető Információ;
 • Az Automatizált Döntéshozatal Tényéről (Ha Alkalmazott Ilyen Eljárás), Ideértve A Profilalkotást Is, Valamint Legalább Ezekben Az Esetekben Az Alkalmazott Logikára És Arra Vonatkozóan Érthető Információkat, Hogy Az Ilyen Adatkezelés Milyen Jelentőséggel, És Önre Nézve Milyen Várható Következményekkel Bír.

 

A Jog Gyakorlásának Célja Az Adatkezelés Jogszerűségének Megállapítására És Ellenőrzésére Irányulhat, Ezért Többszöri Tájékoztatás Kérés Esetén Adatkezelő Méltányos Költségtérítést Számolhat Fel A Tájékoztatás Teljesítéséért Cserébe.

 

A Személyes Adatokhoz Való Hozzáférést Adatkezelő Úgy Biztosítja, Hogy Az Ön Azonosítását Követően Emailben Juttatja El Önhöz A Kezelt Személyes Adatokat És Az Információkat. Amennyiben Regisztrációval Rendelkezik, Akkor A Hozzáférést Úgy Biztosítjuk, Hogy A Felhasználói Fiókjába Belépve Tudja Az Önről Kezelt Személyes Adatokat Megtekinteni És Ellenőrizni.

 

Kérjük, Hogy Kérelmében Jelölje Meg, Hogy A Személyes Adatokhoz Kér Hozzáférést, Vagy Az Adatkezeléssel Kapcsolatos Információkat Kéri.

 

Helyesbítés Joga

Ön Jogosult Arra, Hogy Kérésére Az Adatkezelő Késedelem Nélkül Helyesbítse Az Önre Vonatkozó Pontatlan Személyes Adatokat.

 

Törléshez Való Jog

Az Érintett Az Alábbi Indokok Valamelyikének Fennállása Esetén Jogosult Arra, Hogy Kérésére Az Adatkezelő Indokolatlan Késedelem Nélkül Törölje A Rá Vonatkozó Személyes Adatokat:

 

 • Személyes Adatokra Már Nincs Szükség Abból A Célból, Amelyből Azokat Gyűjtötték Vagy Más Módon Kezelték;
 • Az Érintett Visszavonja Az Adatkezelés Alapját Képező Hozzájárulását, És Az Adatkezelésnek Nincs Más Jogalapja;
 • Az Érintett Tiltakozik Az Adatkezelés Ellen, És Nincs Elsőbbséget Élvező Jogszerű Ok Az Adatkezelésre;
 • A Személyes Adatokat Jogellenesen Kezelték;
 • A Személyes Adatokat Az Adatkezelőre Alkalmazandó Uniós Vagy Tagállami Jogban Előírt Jogi Kötelezettség Teljesítéséhez Törölni Kell;
 • A Személyes Adatok Gyűjtésére Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatások Kínálásával Kapcsolatosan Került Sor.

 

Az Adatok Törlése Nem Kezdeményezhető, Ha Az Adatkezelés Szükséges: A Véleménynyilvánítás Szabadságához És A Tájékozódáshoz Való Jog Gyakorlása Céljából; A Személyes Adatok Kezelését Előíró, Az Adatkezelőre Alkalmazandó Uniós Vagy Tagállami Jog Szerinti Kötelezettség Teljesítése, Illetve Közérdekből Vagy Az Adatkezelőre Ruházott Közhatalmi Jogosítvány Gyakorlása Keretében Végzett Feladat Végrehajtása Céljából; A Népegészség-Ügy Területét Érintő, Vagy Archiválási, Tudományos És Történelmi Kutatási Célból Vagy Statisztikai Célból, Közérdek Alapján; Vagy Jogi Igények Előterjesztéséhez, Érvényesítéséhez, Illetve Védelméhez.

 

Az Adatkezelés Korlátozásához Való Jog

Az Érintett Kérésére Az Adatkezelő Korlátozza Az Adatkezelést, Ha Az Alábbi Feltételek Valamelyike Teljesül:

 • Az Érintett Vitatja A Személyes Adatok Pontosságát, Ez Esetben A Korlátozás Arra Az Időtartamra
 • Vonatkozik, Amely Lehetővé Teszi, A Személyes Adatok Pontosságának Ellenőrzését;
 • Az Adatkezelés Jogellenes, És Az Érintett Ellenzi Az Adatok Törlését, És Ehelyett Kéri Azok Felhasználásának Korlátozását;
 • Az Adatkezelőnek Már Nincs Szüksége A Személyes Adatokra Adatkezelés Céljából, De Az Érintett Igényli Azokat Jogi Igények Előterjesztéséhez, Érvényesítéséhez Vagy Védelméhez; Vagy
 • Az Érintett Tiltakozott Az Adatkezelés Ellen; Ez Esetben A Korlátozás Arra Az Időtartamra Vonatkozik, Amíg Megállapításra Nem Kerül, Hogy Az Adatkezelő Jogos Indokai Elsőbbséget Élveznek-E Az Érintett Jogos Indokaival Szemben.

 

Ha Az Adatkezelés Korlátozás Alá Esik, A Személyes Adatokat A Tárolás Kivételével Csak Az Érintett Hozzájárulásával, Vagy Jogi Igények Előterjesztéséhez, Érvényesítéséhez Vagy Védelméhez, Vagy Más Természetes Vagy Jogi Személy Jogainak Védelme Érdekében, Vagy Az Unió, Illetve Valamely Tagállam Fontos Közérdekéből Lehet Kezelni.

 

Adathordozáshoz Való Jog

Amennyiben Az Adatkezelés Automatizált Módon Valósul Meg, Vagy Ha Az Adatkezelés Az Ön Önkéntes Hozzájárulásán Alapul, Önnek Joga Van Arra, Hogy Kérje Adatkezelőtől, Hogy Az Ön Által Az Adatkezelő Részére Megadott Adatokat Megkapja, Amit Adatkezelő Xml, Vagy Csv Formátumban Bocsát Az Ön Rendelkezésére, Ha Ez Technikailag Megvalósítható, Akkor Kérheti, Hogy Az Adatkezelő Az Adatokat Ebben A Formában Más Adatkezelő Számára Továbbítsa.

 

Tiltakozás Joga

Az Érintett Jogosult Arra, Hogy A Saját Helyzetével Kapcsolatos Okokból Bármikor Tiltakozzon Személyes Adatainak Közérdekű Vagy Az Adatkezelőre Ruházott Közhatalmi Jogosítvány Gyakorlásának Keretében Végzett Feladat Végrehajtásához Szükséges Adatkezelés, Vagy Az Adatkezelő Vagy Egy Harmadik Fél Jogos Érdekeinek Érvényesítéséhez Szükséges Kezelése Ellen, Ideértve Az Említett Rendelkezéseken Alapuló Profilalkotást Is. Tiltakozás Esetén Az Adatkezelő A Személyes Adatokat Nem Kezelheti Tovább, Kivéve, Ha Azt Olyan Kényszerítő Erejű Jogos Okok Indokolják, Amelyek Elsőbbséget Élveznek Az Érintett Érdekeivel, Jogaival És Szabadságaival Szemben, Vagy Amelyek Jogi Igények Előterjesztéséhez, Érvényesítéséhez Vagy Védelméhez Kapcsolódnak.

 

Visszavonás Joga

Az Érintett Jogosult Arra, Hogy Hozzájárulását Bármikor Visszavonja.

 

Adatvédelmi Incidens

 

Abban Az Esetben, Amennyiben A Jelen Szabályzat Hatálya Alá Tartozó Személyes Adatok Kezelése Során Bármely, Adatvédelmi Incidensnek Minősülő Zavar Vagy Nem Rendeltetésszerű Esemény Következik Be, Az Egyesület Indokolatlan Késedelem Nélkül, Legkésőbb 72 Órán Belül Bejelentést Tesz A Nemzeti Adatvédelmi És Információszabadság Hatóság Részére.

A Bejelentés Legalább Az Alábbiakat Tartalmazza:

 • Az Adatvédelmi Incidens Fajtájának És Jellegének Meghatározása, Beleértve Az Érintettek Kategóriáit És Hozzávetőleges Számát,
 • Az Adatvédelmi Incidenssel Érintett Adatok Kategóriáit És Hozzávetőleges Számát,
 • Az Adatvédelmi Tisztviselő Vagy A Kapcsolattartó Személy Nevét És Elérhetőségeit,
 • Az Adatvédelmi Incidensből Eredő, Valószínűsíthető Következményeket,
 • Az Adatvédelmi Incidens Orvoslására Megtett Intézkedéseket.

 

Abban Az Esetben, Amennyiben Az Adatvédelmi Incidens Valószínűsíthetően Magas Kockázattal Jár Az Érintett Jogaira És Szabadságaira Nézve, Az Egyesület Tájékoztatja Az Érintettet Az Adatvédelmi Incidens Bekövetkeztéről És Szükség Szerint Közérthető Módon Az Annak Orvoslására Megtett Intézkedésekről.

 

Jogorvoslat:

Bármilyen, Adatkezeléssel Kapcsolatos Kérdéssel, Észrevétellel Kereshetők Az Adatkezelők Az Agi@Horvath-Lukacs.Hu Email Címen.

A Felhasználó Az Adatkezeléssel Kapcsolatos Panaszával Közvetlenül A Nemzeti Adatvédelmi És Információszabadság Hatósághoz Fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi És Információszabadság Hatóság Elérhetőségei:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet Fasor 22/C
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Web: Http://Naih.Hu

 

A Felhasználó Jogainak Megsértése Esetén Bírósághoz Fordulhat. A Per Elbírálása A Törvényszék Hatáskörébe Tartozik. A Per – Az Érintett Választása Szerint – Az Érintett Lakóhelye Vagy Tartózkodási Helye Szerinti Törvényszék Előtt Is Megindítható. Az Adatkezelő Kérésre A Felhasználót Tájékoztatja A Jogorvoslat Lehetőségéről És Eszközeiről.

 

Egyéb Rendelkezések

 

E Tájékoztatóban Fel Nem Sorolt Adatkezelésekről Az Adat Felvételekor Adunk Tájékoztatást. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, Hogy A Bíróság, Az Ügyész, A Nyomozó Hatóság, A Szabálysértési Hatóság, A Közigazgatási Hatóság, A Nemzeti Adatvédelmi És Információszabadság Hatóság, A Magyar Nemzeti Bank, Illetőleg Jogszabály Felhatalmazása Alapján Más Szervek Tájékoztatás Adása, Adatok Közlése, Átadása, Illetőleg Iratok Rendelkezésre Bocsátása Végett Megkereshetik Az Adatkezelőt.

 

Az Adatkezelő A Hatóságok Részére – Amennyiben A Hatóság A Pontos Célt És Az Adatok Körét Megjelölte – Személyes Adatot Csak Annyit És Olyan Mértékben Ad Ki, Amely A Megkeresés Céljának Megvalósításához Elengedhetetlenül Szükséges.

 

 

Hidegség, 2021.12.01.